Algemene voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

01. Onze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen veranderd worden zonder nader bericht.

02. De leveringstermijn wordt alleen als aanduiding gegeven. Bij overschrijding ervan is de koper niet gerechtigd schadevergoeding te vragen.

03. Alle goederen reizen op risico van de koper, ook franco zendingen.

04. Zonder voorafgaand akkoord van onzentwege worden geen retourzendingen aanvaard, iedere klacht moet binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen ingediend worden.

05. Zendigen op verzoek per express verstuurd vallen ten laste van de koper. De vrachtkosten zijn ten onze laste voor bestellingen
vanaf 250 EUR. Wij behouden ons het recht voor zelf de keuze van het vervoer te bepalen.

06. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Lokeren, tenzij anders vermeld op de factuur. In geval wij getekende wissels
aanvaarden zijn de kosten hiervan steeds ten laste van de koper na de 30ste dag.

07. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 12% per jaar.

08. Eveneens is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van
het factuurbedrag als schadebeding, met een minimum van 50 EUR.

09. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, wordt het saldo van alle andere facturen van rechtswege opeisbaar
en worden geen goederen meer geleverd tot na de betaling van de achterstel.

10. In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en alleen en bij uitsluiting de Rechtbanken van Dendermonde, Gent of Antwerpen bevoegd, volgens keuze van de partij welke de betwisting aanhandig maakt.

11. Eigendomsvoorbehoudclausule
a. De verkoper behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door koper zijn tenietgegaan:
- de vorderingen betreffende de tegenprestaties voor die zaken;
- de vorderingen inzake door de verkoper ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden;
- de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.
b. Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de koper de betaling daarvan niet heeft aangetoond.
c. De koper is verplicht de zaken op eerst verzoek van de verkoper aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven.
Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de koper gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname.
d. Koper kan met een derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.
e. Door subrogatie als bedoeld in lid d levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.
f. Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in de leden d en e laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.
g. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is koper echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surseance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vordering van derden.